[Theory]ทฤษฏีความทันสมัย1

posted on 29 Jan 2011 22:33 by sodev52 in Theory

ทฤษฏีความทันสมัย (Modernization Theory)

              เป็น ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าแนวคิดกระแสหลักที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกที่ต้องการใช้ตัวแบบของการพัฒนา ของประเทศตะวันตกเป็นแม่แบบในการพัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างๆ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายว่าเป็น “Westernization” ถ้า หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ทฤษฎีนี้เสนอว่า การพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหาความล้าหลังทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการใช้ทรัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายหลักของการพัฒนา คือ การเพิ่มรายได้ประชาชาติการยกระดับกิจกรรมการผลิต การลงทุน การออมทรัพย์ จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทฤษฎีกระแสหลักไม่ให้ความสนใจโดยตรงแก่เรื่องความยากจน เพราะทฤษฎีนี้เชื่อว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจะสามารถช่วยลดปัญหา ความยากจนได้

              แนว คิดทฤษฎีภาวะทันสมัยเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ความเจริญหรือการพัฒนาสามารถที่จะแผ่ขยายจากสังคม หรือประเทศที่เจริญกว่าไปยังสังคมหรือประเทศที่ล้าหลัง โดยประเทศที่เจริญกว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น เช่น ความช่วยเหลือทางวิชาการ และทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ประเทศที่ล้าหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง หรือการบริหารให้มีลักษณะเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วเคยใช้มา สมมติฐานของภาวะทันสมัยนี้ได รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการช่วยเหลือฟื้นฟูยุโรปตะวันตก และญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ มีสมมติฐานเดียวกันนี้เมื่อนำมาใช้กับประเทศกำลังพัฒนาก็ปรากฏว่าไม่จริง เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ไม สามารถสร้างความเจริญและพัฒนาประเทศด้วยตนเองได้

                นอก จากนั้นแนวคิดทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าสังคม เป็นระบบและมีความสมดุล แต่ในความสมดุลก็ยังไม่มีการพัฒนาหรือความเจริญอย่างเต็มที่ ซึ่งตามหลักคิดของทฤษฎีนี้เชื่อว่าถาต้องการให้สังคมมีความเจริญก็มีความจํา เป็นต้องนําสิ่งที่เจริญแล้วเขาสู่ประเทศที่กําลังพัฒนา โดยการโยกย้ายถ่ายเทสิ่งที่ทันสมัยก้าวเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนานั้น และประเทศเหล่านั้นก็จะมีขบวนการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้าย และผสมผสานกลมกลืน ปรับสภาพหรือสภาวะสังคมให้มีรูปแบบตามสิ่งที่นำเข้าเหมือนเส้นตรง เพื่อให้ขบวนการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และผสมผสาน สังคมล้าสมัยให้เปลี่ยนเป็นสังคมทันสมัยตามสิ่งที่นำเข้า โดยเน้นที่การสร้างสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งสร้างความทันสมัย ตามแนวคิดและกลไกการพัฒนา ถึงอย่างไรก็ตามนักวิชาการส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการเลียนแบบประเทศที่เจริญแล ว และไม่เห็นด้วยกับการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่มีผลเสีย และข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ต้องรับเอาแบบแผนของสถาบัน และการดำรงชีวิตของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือมาเปลี่ยนแปลงสถาบัน และการดำรงชีวิตของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งแตกต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้ว การเปลี่ยนแปลงจึงไม่สำเร็จและเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่รูปแบบภายนอกอย่าง ผิวเผิน ความช่วยเหลือที่ให้มาก็มีเงื่อนไขที่เอารัดเอาเปรียบมาก เช่น ต้องใช้ เงินกู้ยืมของประเทศผู้ให้กู้ ด้วยราคาที่สูงกว่าซื้อจากที่อื่นๆ และต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้ให้กู้ เป็นต้น

               จาก ที่ได้กล่าวมานี้นับว่าเป็นแนวคิดกระแสหลัก โดยมีอิทธิพลมาจากโลกตะวันตกที่ต้องการจะพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาต่างๆ ให้มีความทันสมัย โดยยึดตัวแบบของประเทศตะวันตกเป็นแม่แบบ ซึ่งถ้าหากจะกล่าวไปแล้วความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวกระแสหลักนี้มิได้ จะสำเร็จได้ ตามเป้าหมายทุกประการ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จก็ยังคงมีอยู่พอสมควร แต่สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงต่อไปก็คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการพัฒนาไปแล้ว ว่าอะไรคือปัญหาที่สำคัญ และปัญหาเหล่านั้นมีทางแก้ไขอย่างไร เพื่อที่ปรับกระบวนการในการพัฒนาไป แนวทางที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างสภาวะหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาได้ในที่สุด

               ที่มาของทฤษฎี

ทฤษฎีภาวะความทันสมัยเกิดจากความสำเร็จอย่างรวดเร็วของโครงการมาร์แชล (Marshall Plan) ที่ สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือประเทศต่างๆในยุโรป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา ได้ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

วิวัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีความทันสมัย
               ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกตะวันตกไม่สนใจสังคมภายนอกมากนัก
               หลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆมากมาย มีประเทศเกิดใหม่มากมายทั่วโลกที่ได้รับอิสรภาพจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม ของประเทศตะวันตก ซึ่งประเทศเหล่านี้มีสถานภาพและสภาพแตกต่างจากโลกตะวันตก รวมถึงความซับซ้อนต่างๆ เกิดสภาพของการไม่พัฒนาให้เห็น
              ช่วง สงครามเย็นผู้นำค่ายเสรี (สหรัฐอเมริกา) และผู้นำค่ายสังคมนิยม (สหภาพโซเวียต) ต่างพากันหาพันธมิตรโดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางทหาร การแทรกแทรงการเมืองภายใน และการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างทั่วโลกที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ของทั้งสองค่าย แต่จากการที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างประเทศผู้ช่วยเหลือและประเทศที่รับ ความช่วยเหลือ ทำให้ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่พัฒนา เท่าทันประเทศผู้ช่วยเหลือได้กลับต้องกลายเป็นภาระแทน ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเพื่อศึกษาความแตกต่าง และอธิบายถึงการพัฒนาและการยังไม่พัฒนาของประเทศด้อยพัฒนา

               ช่วง ปี ค.ศ. 1950-1960 ที่นำโดยนักเศรษฐศาสตร์พยายามหาแนวคิดมาอธิบายสภาพการณ์การพัฒนาในประเทศ ด้วยพัฒนา ที่กำลังตกอยู่ภายใต้การครอบงำของแนวคิด ความทันสมัย (Modernization)

นัก เศรษฐศาสตร์เสนอรูปแบบการพัฒนาให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการรักษาการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ โดยนำประสบการณ์ที่ประเทศตะวันตกไปใช้กับประเทศด้วยพัฒนา และพบว่าแนวทางพัฒนานี้ไม่เหมาะสมกับประเทศด้วยพัฒนาซึ่งมีความแตกต่างและมี ต้นเหตุของปัญหาที่ซับซ้อนมาก จึงจำเป็นที่นักคิดนักวิชาการหลากหลายสาขาต่างพร้อมกันอธิบายปรากฏการณ์นี้

นิยามของทฤษฏีความทันสมัย
               Wilbert Moore (1963): ทฤษฏี ความทันสมัยหมายถึง การเปลี่ยนผ่านของสังคมเดิมไปสู่สังคมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเกี่ยวพันธ์กับเสถียรภาพของประเทศตะวันตก สถาบันการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพเป็นผู้ตัดสินนโยบาย การประเมินทัศนะ และปัญหาการพัฒนาของตนเอง
           Cyril Black (1967): กระบวน การของการพัฒนาทางปฏิวัติเศรษฐกิจของสถาบันต่างๆซึ่งปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ที่ขยายตัวมาก ขึ้นของมนุษย์ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อยู่ได้ ประกอบกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์

              ทั้งสองนิยามมีส่วนที่เหมือนได้แก่

การแบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนดั้งเดิม (Traditional) กับส่วนที่ทันสมัย (Modern)

มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคไปสู่ยุอีกยุคหนึ่งโดยผ่านกระบวนการของความทันสมัย

การ ที่ความแตกต่างมีมากขึ้น ประกอบกับการบูรณาการของสังคมเก่ากับสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้ต้องมีการ ศึกษาเรื่องนี้ เกิดสำนักคิดว่าด้วยเรื่องความทันสมัยขึ้นมา อย่างไรก็ตาม Smelser (1963) Hoselitz (1960) และ Talcott Parsons (1951) ไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายของ Durkheim

Durkheim แบ่งสังคมออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. Mechanical Solidarity โดยเปรียบสังคมเสมือนเครื่องจักร แต่ละส่วนของสังคม สามารถทำงานร่วมกัน ตามวิถีการผลิตเพื่อการยังชีพ มีวิถีการผลิตคล้ายกัน

2. Organic Solidarity โดย ที่แต่ละส่วนของสังคมทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กัน มีการแบ่งงานกันทำเกิดความแตกต่างในหน้าที่การทำงาน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

Tonnies แบ่งสังคมออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. Gemeinschaft (หุ้นส่วน สมาคม บริษัท)

2. Gesellschaft (พวกคณะ)

Robert Redfield (1941, 1947) แบ่งสังคมออกเป็น 2 แบบคือ

1. Folk เป็นสังคมที่มีขนาดเล็ก แยกตัวออกจากสังคมใหญ่ ไม่รู้หนังสือ ละมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูง

2. Urban เป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่แยกออกจากกันมีการศึกษา มีความแตกต่างกันในด้านการดำรงชีวิต

 

edit @ 29 Jan 2011 22:52:10 by sodev

edit @ 29 Jan 2011 23:43:19 by sodev

edit @ 30 Jan 2011 00:10:51 by sodev

edit @ 5 Feb 2011 12:02:48 by watcharin

Comment

Comment:

Tweet

Excellent write-up and I will be sure to look back later for a lot more articles.

#3703 By (66.234.56.53|66.234.56.53) on 2015-04-08 21:12

I was wondering if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?
http://www.shoessaleme.com/

#3702 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:53

Hola! I've been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to mention keep up the great job!
http://www.shoessaleme.com/

#3701 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:52

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!
http://www.shoessaleme.com/

#3699 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:52

Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the very good works guys I've added you guys to my blogroll.
http://www.shoessaleme.com/

#3700 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:52

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great pictures or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this site could definitely be one of the best in its niche. Superb blog!
http://www.shoessaleme.com/

#3698 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 15:52

I am curious to find out what blog platform you happen to be utilizing? I'm having some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any solutions?
http://www.ituriarte.com/su%C3%A9ter-ventas-en-l%C3%ADnea-Marcas-181.html

#3697 By http://www.ituriarte.com/su%C3%A9ter-ventas-en-l%C3%ADnea-Marcas-181.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-07-11 01:43

idxxytpefw63, <a href="http://phpflashcards.com/">Live sex tv channel</a>, VbNTVZU, Live sex dancers, KTkhGKG, http://phpflashcards.com/ Live sex on stage, pXEMopK, <a href="http://weaccuse.net/">Payday Loans</a>, CuOYNKk, Pay day loans in maryland, gLEOcTe, http://weaccuse.net/ Online instant no fax payday loans, drrtIkZ, <a href="http://simplysandra.com/">Levitra prescribing</a>, BsNdxBB, Compare viagra to cialis and levitra, IcNdJNH, http://simplysandra.com/ Levitra vs cialis, kqnvYqa, <a href="http://www.hghreleaserguide.com/">Genf20</a>, NlIlskg, GenF20, ZyniaIT, http://www.hghreleaserguide.com/ Genf20 hgh capsules, CXMYJtI, <a href="http://www.nomoremusclepain.net/">Carisoprodol</a>, SEEfDCm, Carisoprodol, VYGtIQQ, http://www.nomoremusclepain.net/ Carisoprodol, XfLCTyy, <a href="http://www.bradleybeesley.com/">Klonopin patch</a>, kkefqsc, Klonopin horny, JELjOAw, http://www.bradleybeesley.com/ How to switch from ativan to klonopin, dRGkqAl.

#3696 By ugfzxpnw (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 14:25

equivalence dosage , 0582 , prescription cialis usa , >:-]]] , cialis online pharmacy carisoprodol , rvfv , accutane online pharmacy , 9556 , xylene antabuse , jrmw , discount viagra , 8PP , online meds cialis , vnmshu ,

#3695 By viagra sales statistics (180.19.190.242|180.19.190.242) on 2014-01-15 00:13

online discount cialis , >:]]] , viagra on line uk , zmy , viagra canada prescription , 8]] , cialis generic overnight , >:D ,

#3694 By generic cialis prices (223.204.238.49|223.204.238.49) on 2014-01-10 14:51

canadian pharmacy cialis , 8))) , discount viagra prescription , micj , cost of viagra in uk , =-] , viagra comics , 767 , buying viagra inline , 94140 , everyday cialis , dnrh , 8 generic cialis softtabs , 8-) , generic cialis nz , 8D ,

#3693 By cheap online cialis generic (178.92.232.92|178.92.232.92) on 2014-01-09 18:40

I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?
???? ?????? ?? http://www.nicebagsa.com/hermesgfh

#3690 By ???? ?????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-09 18:06

Hello! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!
???? ??? http://www.nicebagsa.com/chanelghh

#3690 By ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-09 18:06

Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!
?????? ?? http://www.nicebagsa.com/louis-vuittonfgh

#3689 By ?????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-09 18:06

This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
????????? ?? http://www.riverall1.com/alessandra-olla18

#3688 By ????????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-09 18:03

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos
?????? ?? http://tokei.gsgzp.com/rewmofive

#3687 By ?????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-09 10:10

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
???? ???? ???? http://www.brandbagweb.com/bottega-veneta-sales

#3686 By ???? ???? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-09 05:47

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
??? ?? http://tokei.dthink.biz/hublot-renqi

#3685 By ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-08 13:47

Hi! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!
???????? http://tokei.jdzhw.com/

#3684 By ???????? (62.210.202.235) on 2013-11-08 13:45

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I'd definitely appreciate it.
??? ???????? http://brand.npobit.com/party-bag

#3683 By ??? ???????? (62.210.202.235) on 2013-11-08 13:30

Try THESE Guys Out

#3682 By www.ugg.com (114.222.167.153) on 2013-11-06 10:07

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
???? ?? http://www.brandbagweb.com/chanel-bag

#3680 By ???? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
??? ??? http://www.brandbagweb.com/gucci-hign

#3681 By ??? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be exactly I'm looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind creating a post or elaborating on a few of the subjects you write with regards to here. Again, awesome weblog!
???? ??? ?? http://www.brandbagweb.com/

#3678 By ???? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

Hey! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
brandbagweb http://www.brandbagweb.com/

#3679 By brandbagweb (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?
??? ??? ?? http://www.verydaybugnet.com/pradavery

#3677 By ??? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
???? ???? http://www.brandbagweb.com/

#3676 By ???? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:06

Pop Over HERE

#3675 By ugg australia (114.222.167.153) on 2013-11-06 07:36

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
????? ?? ?? http://www.mars405.com/dior-bag-wallet

#3674 By ????? ?? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-31 19:46

It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!
?????? ??? ?? 2013 ?? http://www.nicebagnet.com/

#3673 By ?????? ??? ?? 2013 ?? (62.210.202.235) on 2013-10-31 19:40

Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
brandbagweb.com http://www.brandbagweb.com/

#3672 By brandbagweb.com (62.210.202.240) on 2013-10-31 09:42

Hey there! I've been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to say keep up the good work!
???? ??? ???? http://www.myoutleta.com/celine-tesn

#3671 By ???? ??? ???? (62.210.202.240) on 2013-10-31 09:37

Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
?????? ???? http://www.clotheswed.com/duvetica

#3669 By ?????? ???? (62.210.202.240) on 2013-10-30 09:15

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road. All the best
?????? ???? http://www.clotheswed.com/duvetica

#3669 By ?????? ???? (62.210.202.240) on 2013-10-30 09:15

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
www.finejpbag.com http://www.finejpbag.com/

#3668 By www.finejpbag.com (62.210.202.235) on 2013-10-27 09:14

Im not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks
?????? ?? ?? http://www.vipbagwed.com/lv-purse

#3667 By ?????? ?? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-27 08:40

Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!
sunbrandwatch http://www.sunbrandwatch.com/

#3666 By sunbrandwatch (62.210.202.235) on 2013-10-27 08:33

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you
?????? http://www.watchfineitem.com/tissot

#3665 By ?????? (62.210.202.240) on 2013-10-27 08:12

Currently it appears like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
???? ?? ??? ?? http://www.watchchange.com/seiko-eragrh

#3664 By ???? ?? ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-27 07:57

Try THESE Out

#3663 By uggs.com (222.95.250.55) on 2013-10-26 19:03

You could try these out

#3662 By ugg outlet store (222.95.250.55) on 2013-10-26 17:34

Check This Out

#3661 By ugg usa (222.95.250.55) on 2013-10-26 17:22

You can check here

#3660 By ugg outlet store (222.95.250.55) on 2013-10-26 17:19

Look THESE Up

#3659 By ugg kids (222.95.250.55) on 2013-10-26 17:10

Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
infraklia http://www.infraklia.com/

#3658 By infraklia (62.210.202.241) on 2013-10-26 03:22

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
Rebel8 Hats http://www.rebel8snapback.com/

#3657 By Rebel8 Hats (62.210.202.235) on 2013-10-25 07:59

Check Here

#3656 By ugg outlet stores (180.110.252.55) on 2013-10-24 20:49

Navigate To This Website

#3655 By ugg usa (180.110.252.55) on 2013-10-24 20:45