2.    จากการศึกษาและปฏิบัติงานในรายวิชานี้ หากมีชาวบ้านชุมชนหนึ่งมาพูดกับนิสิตว่า “การทำงานพัฒนาสังคมไม่ได้เป็นเรื่องที่อาศัยหลักคิด หรือทฤษฏีใดๆ เลย มีเพียงแรงใจก็สามารถทำให้งานพัฒนาสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น” นิสิตจะอภิปรายสิ่งที่ได้ฟังนี้อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่เป็นรูปธรรมมาโดยละเอียด

        ข้าพเจ้าเห็นด้วยในระดับหนึ่งกับคำกล่าวที่ว่า “การทำงานพัฒนาสังคมไม่ได้เป็นเรื่องที่อาศัยหลักคิด หรือทฤษฏีใดๆ เลย มีเพียงแรงใจก็สามารถทำให้งานพัฒนาสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น” เพราะนักพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาส่วนที่ข้าพเจ้ารู้จักส่วนใหญ่แล้ว มักเป็นเพียงปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำชุมชน เป็นพระ เป็นหมอ เป็นผู้ไม่ได้ศึกษาทางด้วยการพัฒนาสังคมมาโดยตรง เช่น

         ประยงค์ รณรงค์ แห่งตำบลไม้เรียง เรียนจบเพียงชั้น ป.4 แต่สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นผู้นำเกษตรกร จนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายไม่ว่าจะเป็นประกาศเกียรติคุณผู้นำอาชีพก้าวหน้าโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเกียรติคุณครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และเป็นผู้คว้ารางวัลแมกไซไซ สาขา ผู้นำชุมชน ในปี 2547 เป็นต้น

         เจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ หรือ “หลวงพี่ช้าง” พระนักพัฒนาแห่งพรหมพิราม ท่านที่อุทิศตัวทำเพื่อชุมชนในเรื่องของการพัฒนา ทำคุณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และให้โอกาสแก่เด็กที่มีฐานะยากจนที่ประสพพบเจอ จนสุดความสามารถและส่งให้ถึงฝั่งฝัน

          ดร.เสรี พงศ์พิศ นักเขียนและนักพูด เรียนปริญญาตรี - โท - เอก ด้านปรัชญา ผลงานของท่านมีอยู่มากมาย เช่น เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชีวิต ผู้ก่อตั้งและบริหารมูลนิธิหมู่บ้าน ด้านงานเขียนเช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  คู่มือการทำวิสาหกิจชุมชน  วิถีสู่ ชุมชนพอเพียง เป็นต้น

          ศ.นพ ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการศึกษาชาวไทย ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ ในปี  2524

         จากตัวอย่างที่กล่าวมา เป็นนักพัฒนาที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านการพัฒนาสังคมมาโดยตรง แต่ก็สามารถประสบความสำเร็จกับการพัฒนาได้ ข้าพเจ้าคิดว่า สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้นั้น คือ “แรงใจ หรืออุดมการณ์ “ ที่จะทำประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ ดังที่ ไอน์สไตน์อธิบายเรื่องการเรียนรู้ว่า "ที่มาอันเดียวของความรู้คือประสบการณ์" เขาบอกว่า ที่เรียกว่าการศึกษา จริงๆ ก็คือสิ่งที่เหลือจากที่คุณลืมหมดหลังจากออกจากโรงเรียนนั่นแหละ เขาหมายความว่า ความรู้จริงๆ ไม่ได้มาจากการท่องจำเอาสิ่งที่คนอื่นเขาเขียนไว้ สอนไว้ แต่มาจากการปฏิบัติ มาจาก "ญาณทัศนะ" ที่เขาบอกว่า "เป็นสิ่งเดี่ยวเท่านั้นที่มีค่า" (The only real valuable thing is intuition)   แตกต่างจากนักพัฒนาที่เรียนทางด้านนี้มาโดยตรงแต่กลับ ไปทำงานที่ไม่ตรงกับสายอาชีพของตัวเอง ไปเป็นพนักงานในออฟฟิตบ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ใน อบต. ในอำเภอ ในเทศบาล ไม่ได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการเรียนนั้น ไปใช้ในการทำงานเลย

         จากข้างต้นข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าแนวคิดหรือทฤษฏีการพัฒนานั้นไม่สำคัญ หากแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าแนวคิดและทฤษฏีนั้น เปรียบเสมือน แนวทางที่ผู้อื่นได้แผ่วถางเอาไว้แล้ว กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น เพราะแนวคิดทฤษฏี เป็นสิ่งที่ได้มาจาการศึกษา วิจัย จากประสบการณ์ ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก จนตกผลึกเป็นความรู้เป็นทฤษฏี เพื่อให้เราได้เรียนรู้ ได้เข้าใจถึงภาพรวม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการพัฒนาและนำไปเป็นแนวทาง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน แต่อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่า ทุกพื้นที่การพัฒนาล้วนมีความแตกต่าง หลากหลายทั้ง ความคิด ความเชื่อ  โครงสร้าง สังคม วัฒนธรรม ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีการเจริญเติบตามลำดับขั้น ของ Rostow เป็นทฤษฏีที่ได้จากการพัฒนาของ ประเทศอุตสาหกรรม ทฤษฏีนี้ ไม่อาจเป็นบรรทัดฐานได้ แน่นอนว่า ทุกประเทศจะต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นขั้น ๆ เพราะแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อม โครงสร้างและประวัติศาสตร์ความเป็นชาติต่างกัน

         สุดท้ายหากจะให้ข้าพเจ้าเลือกระหว่าง การเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงกับชุมชุน โดยอาศัยการเรียนรู้การทำงานพัฒนาสังคมจากประสบการณ์โดยไม่เรียนเกี่ยวกับทฤษฏีเลย กับ การเรียนรู้จากการท่องตำรา ฟังอาจารย์บรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ข้าพเจ้าคงเลือกการเรียนรู้ในวิธีแรก เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นหรือจะดีกว่าการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง แต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือ เรียนแนวคิดทฤษฏีเพื่อให้เห็นภาพรวม แนวทาง แล้วจึงปรับแนวทางนั้นด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ก้าวไปด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่แท้จริง

edit @ 28 Feb 2011 14:05:40 by watcharin

Comment

Comment:

Tweet

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html

#407 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-26 12:12

Production specialist Vitalia Passley is hooked on it rc planes, embroidery. Things she cherish most is following an Columbus Blue Jackets icehockey match live.

#406 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 12:03

Emarketing specialist Vitalia is hooked on it hockey, cigar smoking. Last of all her inspiration comes from having a great time along with her pals.

#405 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-17 12:58

Cathedral City-born Vitalia Passley is certainly addicted to it mentally stimulating games, kites. Last of all, she is inspired by checking out new cities particularly to Rocha.

#404 By http://www.kayatch.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-17 12:58

Underwear model Vitalia Passley is interested in it chess, darts. And lastly she also enjoys spending valuable time with her nearest pals.

#403 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-17 12:58

Hagerstown-born Vitalia is excited by it antiques, beadwork. A lot of her encouragement is obtained from flying, exploring many different locations like Agua Prieta.

#402 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-16 20:54

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely glad I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
http://www.timgwilt.com/sacs-%C3%83%C2%A0-main-de-marque-sacs-michael-kors-vendre-23_40.html

#401 By http://www.timgwilt.com/sacs-%C3%83%C2%A0-main-de-marque-sacs-michael-kors-vendre-23_40.html (76.164.214.36|76.164.214.36) on 2014-04-18 06:33

I have learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make the sort of fantastic informative web site.
http://www.codeas.biz/

#400 By http://www.codeas.biz/ (72.46.153.106|72.46.153.106) on 2014-02-25 06:50

I'm not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
????? ?? http://www.edebiyaz.com/??????-japan-76.html

#399 By ????? ?? (198.27.85.197) on 2013-11-15 03:38

Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!
??? ???? http://www.edebiyaz.com/??????????-japan-7.html

#398 By ??? ???? (198.27.85.197) on 2013-11-15 01:41

I'm not sure exactly why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
nike ???? http://kutu.askcarlyle.com/nike-???-japan-28.html

#397 By nike ???? (198.27.85.197) on 2013-11-14 15:14

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers
???? http://kutu.7ammodeh.com/

#396 By ???? (198.27.85.197) on 2013-11-14 15:10

Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!
??? ???? http://www.ii-love.com/sony-japan-7.html

#395 By ??? ???? (198.27.85.175) on 2013-11-14 06:34

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
??? ??? http://??.7ammodeh.com/???-japan-1.html

#394 By ??? ??? (198.27.85.175) on 2013-11-14 05:49

Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
www.askcarlyle.com http://www.askcarlyle.com/

#393 By www.askcarlyle.com (198.27.85.175) on 2013-11-14 05:44

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!
????? ??? http://www.six4teen.com/????-japan-31.html

#392 By ????? ??? (198.27.85.175) on 2013-11-14 04:41

Good day! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
??? ??? http://??.7ammodeh.com/???-japan-9.html

#391 By ??? ??? (198.27.85.175) on 2013-11-14 03:51

Prada handbags are so excellent at setting newest, hottest and trendiest style that each piece of them can absolutely be called as master piece of edgy fashion.

#390 By louis vuitton handbags (113.67.34.255) on 2013-11-11 04:32

Hi! I've been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to say keep up the great job!
<a href="http://www.fashionjpdown.com/" >?????? ??</a>

#389 By ?????? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-09 18:07

Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
????? ??? ??? http://www.benzvoip.com/?????-orient-tokei-5.html

#388 By ????? ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-08 14:05

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
??????? http://www.bulmerica.com/series~lelo??-cx-7.html

#387 By ??????? (62.210.202.241) on 2013-11-08 14:04

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this excellent blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!
adachifan.com http://www.adachifan.com/

#386 By adachifan.com (62.210.202.241) on 2013-11-08 13:49

Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!
????????? http://www.ombang.com/???????-jp-7.html

#385 By ????????? (62.210.202.241) on 2013-11-08 13:49

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from. cheers
?????????? http://www.pryluky.net/

#384 By ?????????? (62.210.202.241) on 2013-11-08 13:48

Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.
Casio ??? Baby-g http://www.ahnuu.com/???g-??-??-outletjp-21.html

#383 By Casio ??? Baby-g (62.210.202.241) on 2013-11-08 13:46

I'm not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
???? ??? http://www.ombang.com/????????-jp-8.html

#382 By ???? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-08 13:44

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you
???? ???? ??? http://watch.fomecomix.com/citizen16

#381 By ???? ???? ??? (62.210.202.235) on 2013-11-08 13:44

I'm not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
??????? ?? http://tokei.gsgzp.com/wchormsiv

#380 By ??????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-08 12:05

I'm really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix this problem?
QJD ?? http://brand.luokai.info/qjd-saiey

#379 By QJD ?? (62.210.202.235) on 2013-11-08 11:55

Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice holiday weekend!
sneaker.btrhorse.com http://sneaker.btrhorse.com/

#378 By sneaker.btrhorse.com (62.210.202.235) on 2013-11-08 11:54

I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. "The basis of optimism is sheer terror." by Oscar Wilde.
www.buridanov.com http://www.buridanov.com/

#377 By www.buridanov.com (62.210.202.26) on 2013-11-08 02:27

You can also use a transformer from a neon sign to get the high voltage. However, you would still need to build a circuit to control the frequency.
<a href="http://www.explorethemed.com/Images/sac.asp?id=36" title="Veste Louis Vuitton">Veste Louis Vuitton</a>

#376 By Veste Louis Vuitton (8.35.200.39) on 2013-11-07 18:07

Hey there! I've been following your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to say keep up the good work!
www.alyadasat.com http://www.alyadasat.com/

#375 By www.alyadasat.com (62.210.202.240) on 2013-11-07 11:18

I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
<a href="http://www.alyadasat.com/" >alyadasat</a>

#374 By alyadasat (62.210.202.240) on 2013-11-07 11:18

The cable is embedded within the plate so the perspex sheet had to be heated and shaped around the cable to ensure a flat surface. See below.
<a href="http://www.explorethemed.com/Images/sac.asp?id=16" title="Montre Louis Vuitton">Montre Louis Vuitton</a>

#373 By Montre Louis Vuitton (8.35.201.113) on 2013-11-06 18:52

My partner and I stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.
??? ?? http://www.verydaybugnet.com/coachvery

#371 By ??? ?? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:02

Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?
<a href="http://www.verydaybugnet.com/guccivery" >??? ???</a>

#372 By ??? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:02

I'm not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
???? ??? http://www.brcatch.com/chanel-lvse

#370 By ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:02

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
???? ???? http://www.fashionjpdown.com/

#369 By ???? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-06 10:02

Hey there! I've been following your website for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to say keep up the excellent job!
www.fashionjpdown.com http://www.fashionjpdown.com/

#368 By www.fashionjpdown.com (62.210.202.240) on 2013-11-06 09:57

Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?
adachifan.com http://www.adachifan.com/

#367 By adachifan.com (62.210.202.241) on 2013-11-05 12:38

Depending on its final design, a Chanel bag could be crafted from a variety of different types of leather such as lambskin, cow hide
<a href="http://www.explorethemed.com/Images/Links/t&co.asp?id=13" title="Tiffany Store">Tiffany Store</a>

#366 By Tiffany Store (8.35.201.49) on 2013-11-05 08:48

You could probably add a cup of whey instead of the gingerbug but it would definitely change the flavor profile.
<a href="http://www.zambeziamovie.com/pages/t-co.php?id=67" title="tiffany horseshoe necklace">tiffany horseshoe necklace</a>

#365 By tiffany horseshoe necklace (8.35.201.48) on 2013-11-04 09:42

you are truly a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job on this matter!
<a href="http://brand.3ajump.com/citizen-watches-sale-15.html" >CITIZEN ??</a>

#363 By CITIZEN ?? (62.210.202.26) on 2013-11-03 18:49

It is really a nice and useful piece of information. I'm satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
<a href="http://tokei.stuartbrandt.com/cartier-hot-fashion-67.html" >????? ??</a>

#363 By ????? ?? (62.210.202.26) on 2013-11-03 18:49

wljcqxfrli http://www.gs32q1i8q46jb28n035qc9am59wlyq05s.org/
uwljcqxfrli
<a href="http://www.gs32q1i8q46jb28n035qc9am59wlyq05s.org/">awljcqxfrli</a>

#362 By wljcqxfrli (178.33.21.143) on 2013-11-03 15:22

You are my inhalation , I own few blogs and very sporadically run out from to post .
???? ?????? http://tokei.stuartbrandt.com/citizen-popular-fashion-54.html

#361 By ???? ?????? (62.210.202.26) on 2013-11-03 15:01

rykjktwoxo http://www.g7r2to4ll43d1fstr49zs32225my23f3s.org/
urykjktwoxo
<a href="http://www.g7r2to4ll43d1fstr49zs32225my23f3s.org/">arykjktwoxo</a>

#360 By rykjktwoxo (125.64.110.207) on 2013-11-03 14:55

<a href="http://www.g071zx573j07e91jzvum57xzasr1p244s.org/">awdqtczxgs</a>
uwdqtczxgs
wdqtczxgs http://www.g071zx573j07e91jzvum57xzasr1p244s.org/

#359 By wdqtczxgs (1.161.166.162) on 2013-11-03 14:51

izftyrydq http://www.g40po8nv34kccq899298e5t51u6i0veps.org/
<a href="http://www.g40po8nv34kccq899298e5t51u6i0veps.org/">aizftyrydq</a>
uizftyrydq

#358 By izftyrydq (212.24.225.167) on 2013-11-03 14:47